. .
TELEFON :  
0 532 567 21 74 - Yunus KAYA
0 554 499 27 51 - ̃enol KAYA
       
WHATSAPP :  
0 532 567 21 74
0 554 499 27 51
       
E-POSTA :   bilgi@konyakayahurdacilik.com
       
ADRES
:  
Toprak Sarnưç Mahallesi
Dikkat Sokak No:18
Meram Sanayi Sitesi
Meram - KONYA